Iedere bedrijfsactiviteit heeft zijn eigen risico’s waarvoor u aansprakelijk gesteld kan worden.
Lichamelijke, materiële of onstoffelijke gevolgschade aan derden of aan contractpartijen, kunnen ervoor zorgen dat de financiële gevolgen voor uw onderneming catastrofaal zijn.

Een simpele vergetelheid, een fout of een onvoorzichtigheid van het personeel kan schade toebrengen aan derden, klanten of leveranciers. Hetzelfde geldt voor geleverde werkzaamheden of goederen, gebreken aan de lokalen, het werken met bouwmachines,… Die gevolgen zijn vaak beperkt, maar soms kunnen ze het voortbestaan van de onderneming in gevaar brengen.

Wanneer u of uw onderneming aansprakelijk is voor de schade, dan moet ze het (de) slachtoffer(s) vergoeden.

BA Uitbating

Dekt de aansprakelijkheden van een onderneming tijdens de uitbating en tijdens de nevenactiviteiten van de onderneming.
U of uw onderneming kan aansprakelijk gesteld worden voor schade die berokkend wordt aan anderen. Met deze waarborg verzekert u de aansprakelijkheid van uw onderneming en garandeert u haar stabiliteit en continuïteit.
Een verzekering BA Uitbating dekt de buitencontractuele burgerlijke aansprakelijkheid van een bedrijf voor schade aan derden. De schade moet veroorzaakt zijn door een fout van (een medewerker van) de onderneming.

Objectieve aansprakelijkheid

Deze verzekering BA Objectieve Brand & Ontploffing is om 2 redenen belangrijk voor uw restaurant, hotel, bioscoop, sportzaal, enz.

✓ Het is een wettelijke verplichting
✓ Deze verzekering is een vereiste om van de gemeente een exploitatievergunning te krijgen en ze te houden.

Een verzekering Objectieve Aansprakelijkheid is voor bepaalde ondernemingen
wettelijk verplicht. Het gaat om voor bepaalde publiek toegankelijke inrichtingen: cafés, restaurants, hotels,
discotheken…

Na levering

Dekt de schade die veroorzaakt wordt na een levering of uitgevoerde prestaties.

Deze waarborg biedt dekking voor schade die ontstaat door uw producten na hun levering of door uw werk nadat het uitgevoerd is.
Wanneer je werken uitvoert voor of diensten levert aan klanten, dan bestaat de kans dat een tijd nadien schade aan het licht komt. Voorbeelden zijn waterschade na een slechte reparatie van het sanitair of een voedselvergiftiging na een restaurantbezoek.

10-jarige aansprakelijkheid

Beroepsaansprakelijkheid

Dekt de contractuele en de niet-contractuele aansprakelijkheid ten gevolge van schade door “beroepsfouten”. De polis is voornamelijk bedoeld voor die risico’s waarbij de intellectuele prestatie, het ontwerp, de diagnose,… de prestatie is die geleverd wordt.

Dokters, tandartsen, architecten, advocaten, reisorganisatoren, accountants, informatici, bodemsaneringsdeskundigen, notarissen, enz…. (intellectuele beroepen) hebben vooral baat bij het afsluiten van deze verzekering. Soms wordt deze verzekering zelfs wettelijk verplicht voor deze “beroepen”.

CONTACTEER
ONS VOOR
MEER INFORMATIE.

We zullen snel
met u contact opnemen.

CONTACTEER ONS